Routes

Kolumbus

Route Type: Bus ID
1 No route name specified 1000 Details
10 No route name specified 1013 Details
100 No route name specified 6100 Details
101 No route name specified 6101 Details
11 No route name specified 1014 Details
12 No route name specified 1028 Details
120 No route name specified 6120 Details
121 No route name specified 6121 Details
122 No route name specified 6122 Details
13 No route name specified 1029 Details
130 No route name specified 6130 Details
14 No route name specified 1009 Details
140 No route name specified 6140 Details
141 No route name specified 6141 Details
15 No route name specified 1015 Details
150 No route name specified 3078 Details
151 No route name specified 3071 Details
152 No route name specified 3073 Details
16 No route name specified 1010 Details
160 No route name specified 4500 Details
161 No route name specified 4501 Details
162 No route name specified 4502 Details
163 No route name specified 4504 Details
164 No route name specified 4506 Details
165 No route name specified 4505 Details
17 No route name specified 9900 Details
2 No route name specified 1002 Details
201 No route name specified 3000 Details
202 No route name specified 3001 Details
206 No route name specified 3083 Details
207 No route name specified 3008 Details
208 No route name specified 3009 Details
209 No route name specified 3010 Details
21 No route name specified 2010 Details
210 No route name specified 3011 Details
22 No route name specified 2011 Details
221 No route name specified 3022 Details
223 No route name specified 3025 Details
224 No route name specified 3026 Details
226 No route name specified 3029 Details
23 No route name specified 2012 Details
230 No route name specified 3030 Details
231 No route name specified 3034 Details
24 No route name specified 2004 Details
240 No route name specified 3084 Details
241 No route name specified 3047 Details
242 No route name specified 3048 Details
243 No route name specified 3049 Details
244 No route name specified 3050 Details
245 No route name specified 3051 Details
246 No route name specified 3052 Details
247 No route name specified 3053 Details
248 No route name specified 3085 Details
249 No route name specified 3086 Details
25 No route name specified 2003 Details
251 No route name specified 3060 Details
252 No route name specified 3061 Details
26 No route name specified 2005 Details
260 No route name specified 3074 Details
27 No route name specified 2006 Details
27T No route name specified 2009 Details
28 No route name specified 2007 Details
29 No route name specified 2008 Details
3 No route name specified 1004 Details
31 No route name specified 1016 Details
33 No route name specified 1017 Details
34 No route name specified 1018 Details
36 No route name specified 1019 Details
37 No route name specified 1021 Details
38 No route name specified 1020 Details
4 No route name specified 1005 Details
41 No route name specified 1022 Details
42 No route name specified 1012 Details
45 No route name specified 2013 Details
46 No route name specified 2014 Details
47 No route name specified 2015 Details
48 No route name specified 2016 Details
5 No route name specified 1006 Details
50 No route name specified 2017 Details
52 No route name specified 2019 Details
53 No route name specified 2018 Details
54 No route name specified 2020 Details
56 No route name specified 2021 Details
57 No route name specified 2022 Details
58 No route name specified 2023 Details
59 No route name specified 2024 Details
6 No route name specified 1007 Details
62 No route name specified 2025 Details
67 No route name specified 1042 Details
7 No route name specified 1008 Details
8 No route name specified 1011 Details
81 No route name specified 2000 Details
82 No route name specified 2001 Details
83 No route name specified 2002 Details
85 No route name specified 2030 Details
87 No route name specified 2032 Details
89 No route name specified 2028 Details
92 No route name specified 2035 Details
93 No route name specified 2029 Details
96 No route name specified 2034 Details
98 No route name specified 2033 Details
99 No route name specified 2031 Details
E90 No route name specified 2040 Details
N281 No route name specified 3200 Details
N283 No route name specified 3202 Details
N284 No route name specified 3203 Details
N285 No route name specified 3205 Details
N286 No route name specified 3206 Details
N288 No route name specified 3208 Details
N84 No route name specified 1305 Details
N85 No route name specified 1306 Details
N86 No route name specified 1307 Details
N89 No route name specified 1310 Details
N94 No route name specified 2304 Details
N95 No route name specified 2305 Details
N96 No route name specified 2306 Details
X210 No route name specified 3012 Details
X30 No route name specified 1030 Details
X31 No route name specified 1043 Details
X39 No route name specified 2043 Details
X40 No route name specified 1031 Details
X44 No route name specified 2044 Details
X49 No route name specified 2026 Details
X50 No route name specified 1032 Details
X60 No route name specified 1033 Details
X71 No route name specified 1036 Details
X73 No route name specified 1037 Details
X74 No route name specified 1038 Details
X76 No route name specified 1039 Details
X77 No route name specified 1040 Details
X79 No route name specified 2042 Details

Route Types

Agencies