Routes

PVG Burgenlandkreis

Route Type: Bus ID
101 BuN 101 BLK___101 Details
102 BuN 102 BLK___102 Details
103 BuN 103 BLK___103 Details
201 BuN 201 BLK___201 Details
202 BuN 202 BLK___202 Details
203 BuN 203 BLK___203 Details
204 BuN 204 BLK___204 Details
205 BuN 205 BLK___205 Details
206 BuN 206 BLK___206 Details
207 BuN 207 BLK___207 Details
208 BuN 208 BLK___208 Details
209 BuN 209 BLK___209 Details
301 BuN 301 BLK___301 Details
302 BuN 302 BLK___302 Details
303 BuN 303 BLK___303 Details
500 Bus 500 BLK___500 Details
601 BuN 601 BLK___601 Details
602 BuN 602 BLK___602 Details
603 BuN 603 BLK___603 Details
604 BuN 604 BLK___604 Details
605 BuN 605 BLK___605 Details
606 BuN 606 BLK___606 Details
607 BuN 607 BLK___607 Details
608 BuN 608 BLK___608 Details
610 BuN 610 BLK___610 Details
611 BuN 611 BLK___611 Details
613 BuN 613 BLK___613 Details
614 BuN 614 BLK___614 Details
615 BuN 615 BLK___615 Details
616 BuN 616 BLK___616 Details
618 BuN 618 BLK___618 Details
620 BuN 620 BLK___620 Details
621 Bus 621 BLK___621 Details
622 BuN 622 BLK___622 Details
623 Bus 623 BLK___623 Details
629 Bus 629 BLK___629 Details
630 BuN 630 BLK___630 Details
631 BuN 631 BLK___631 Details
633 BuN 633 BLK___633 Details
634 Bus 634 BLK___634 Details
636 BuN 636 BLK___636 Details
777 BuN 777 BLK___777 Details
778 BuN 778 BLK___778 Details
780 BuN 780 BLK___780 Details
781 BuN 781 BLK___781 Details
782 BuN 782 BLK___782 Details
783 BuN 783 BLK___783 Details
784 BuN 784 BLK___784 Details
785 BuN 785 BLK___785 Details
786 BuN 786 BLK___786 Details
792 Bus 792 BLK___792 Details
793 BuN 793 BLK___793 Details
794 BuN 794 BLK___794 Details
796 BuN 796 BLK___796 Details
797 BuN 797 BLK___797 Details
798 BuN 798 BLK___798 Details
800 BuN 800 BLK___800 Details
801 BuN 801 BLK___801 Details
802 BuN 802 BLK___802 Details
804 BuN 804 BLK___804 Details
805 BuN 805 BLK___805 Details
806 BuN 806 BLK___806 Details
807 BuN 807 BLK___807 Details
808 BuN 808 BLK___808 Details
811 BuN 811 BLK___811 Details
816 Bus 816 BLK___816 Details
817 BuN 817 BLK___817 Details
818 BuN 818 BLK___818 Details
820 BuN 820 BLK___820 Details
821 BuN 821 BLK___821 Details
822 BuN 822 BLK___822 Details
823 BuN 823 BLK___823 Details
824 BuN 824 BLK___824 Details
825 BuN 825 BLK___825 Details
826 BuN 826 BLK___826 Details
828 Bus 828 BLK___828 Details
830 Bus 830 BLK___830 Details
836 Bus 836 BLK___836 Details
840 BuN 840 BLK___840 Details
841 BuN 841 BLK___841 Details
842 BuN 842 BLK___842 Details
845 BuN 845 BLK___845 Details
847 BuN 847 BLK___847 Details
848 BuN 848 BLK___848 Details
850 BuN 850 BLK___850 Details
851 BuN 851 BLK___851 Details