Routes

Leipziger Verkehrsbetriebe

Route Type: Bus ID
108 Bus 108 LVBUS_108 Details
130 Bus 130 LVBUS_130 Details
131 Bus 131 LVBUS_131 Details
143 Bus 143 LVBUS_143 Details
161 Bus 161 LVBUS_161 Details
172 Bus 172 LVBUS_172 Details
173 Bus 173 LVBUS_173 Details
175 Bus 175 LVBUS_175 Details
176 Bus 176 LVBUS_176 Details
60 Bus 60 LVBUS_60 Details
61 Bus 61 LVBUS_61 Details
62 Bus 62 LVBUS_62 Details
63 Bus 63 LVBUS_63 Details
64 Bus 64 LVBUS_64 Details
65 Bus 65 LVBUS_65 Details
66 Bus 66 LVBUS_66 Details
67 BuH 67 LVBUS_67 Details
70 Bus 70 LVBUS_70 Details
72 Bus 72 LVBUS_72 Details
73 Bus 73 LVBUS_73 Details
74 Bus 74 LVBUS_74 Details
75 Bus 75 LVBUS_75 Details
76 Bus 76 LVBUS_76 Details
77 Bus 77 LVBUS_77 Details
79 Bus 79 LVBUS_79 Details
80 Bus 80 LVBUS_80 Details
81 Bus 81 LVBUS_81 Details
82 Bus 82 LVBUS_82 Details
83 Bus 83 LVBUS_83 Details
85 Bus 85 LVBUS_85 Details
86 Bus 86 LVBUS_86 Details
87 Bus 87 LVBUS_87 Details
88 Bus 88 LVBUS_88 Details
89 Bus 89 LVBUS_89 Details
90 Bus 90 LVBUS_90 Details
91 Bus 91 LVBUS_91 Details
E Bus E LVBUS_E Details
N1 Bus N1 LVBUS_N1 Details
N2 Bus N2 LVBUS_N2 Details
N3 Bus N3 LVBUS_N3 Details
N4 Bus N4 LVBUS_N4 Details
N5 Bus N5 LVBUS_N5 Details
N6 Bus N6 LVBUS_N6 Details
N60 Bus N60 LVBUS_N60 Details
N7 Bus N7 LVBUS_N7 Details
N8 Bus N8 LVBUS_N8 Details
N9 Bus N9 LVBUS_N9 Details
SEV11 Bus SEV11 LVBUS_SEV11 Details
SEV4 Bus SEV4 LVBUS_SEV4 Details
SEV8 Bus SEV8 LVBUS_SEV8 Details