Routes

Omnibusbetrieb Saalekreis

Route Type: Bus ID
190 Bus 190 OBS___190 Details
300 Bus 300 OBS___300 Details
301 Bus 301 OBS___301 Details
302 Bus 302 OBS___302 Details
304 Bus 304 OBS___304 Details
305 Bus 305 OBS___305 Details
306 Bus 306 OBS___306 Details
307 Bus 307 OBS___307 Details
308 Bus 308 OBS___308 Details
309 Bus 309 OBS___309 Details
310 Bus 310 OBS___310 Details
311 Bus 311 OBS___311 Details
312 Bus 312 OBS___312 Details
313 Bus 313 OBS___313 Details
314 Bus 314 OBS___314 Details
315 Bus 315 OBS___315 Details
316 Bus 316 OBS___316 Details
317 Bus 317 OBS___317 Details
318 Bus 318 OBS___318 Details
319 Bus 319 OBS___319 Details
320 Bus 320 OBS___320 Details
323 Bus 323 OBS___323 Details
324 Bus 324 OBS___324 Details
326 Bus 326 OBS___326 Details
327 Bus 327 OBS___327 Details
329 Bus 329 OBS___329 Details
330 Bus 330 OBS___330 Details
341 Bus 341 OBS___341 Details
344 Bus 344 OBS___344 Details
345 Bus 345 OBS___345 Details
346 Bus 346 OBS___346 Details
350 Bus 350 OBS___350 Details
351 Bus 351 OBS___351 Details
352 Bus 352 OBS___352 Details
353 Bus 353 OBS___353 Details
356 Bus 356 OBS___356 Details
357 Bus 357 OBS___357 Details
358 Bus 358 OBS___358 Details
360 Bus 360 OBS___360 Details
361 Bus 361 OBS___361 Details
362 Bus 362 OBS___362 Details
363 Bus 363 OBS___363 Details