Routes

Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority

Route Type: Subway / Metro ID
BLUE BLUE 17114 Details
GOLD GOLD 17115 Details
GREEN GREEN 17116 Details
RED RED 17117 Details