Routes

Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority

Route Type: Subway / Metro ID
BLUE BLUE 20768 Details
GOLD GOLD 20769 Details
GREEN GREEN 20770 Details
RED RED 20771 Details

Route Types